2020-09-13T18:31:56+04:30

موش

موش ها جانورانی هستند که در مجاورت انسان زندگی و میتوانند 35بیماری مختلف را به انسان منتقل کنند از جمله طاعون، تیفوس، حصبه، تب راجعه، سالک و....

2020-09-13T18:32:31+04:30

ساس

ساس حشره ای کوچک، سریع و دارای پراکندگی جهانی است که با گزیدن انسان و سایر پستانداران از خون اشباع می شود، محل گزیدگی کبود و متورم، ملتهب و باعث ایجاد خارش شدید می شود. ساس ها تا ماه ها می توانند در شکاف ها یا درز دیوار مخفی و زنده بمانند.

2020-09-13T18:32:57+04:30

مارمولک

مارمولک در خانه ها و ساختمان هایی که با پوشش گیاهی احاطه شده اند یا نزدیک به مناطقی هستند که تراکم کمی از گیاهان وجود دارد آنجا زندگی می کنند. آنها با بودن در خانه و حضورشان هم آفت و مشکل هستند، آنها در خانه ها زندگی نمی کنند اما در پوشش گیاهی اطراف خانه ادامه مطلب

2020-09-13T18:33:08+04:30

مگس

مگس قابلیت بسیاری از بیماری ها را دارد، چون نمیتوانند غذایی را بصورت جامد استفاده کنند از شیره معده خود روی غذا ریخته تا باعث نرم شدن و هضم راحت آن شوند که این پروسه باعث آلودگی موادغذایی و انتقال تخم کرم های روده و بیماری های دیگر نظیر خواب، کوری و غیره می شوند

2020-09-13T18:33:21+04:30

سوسری ها

سوسک آمریکایی، سوسک آلمانی، سوسک شرقی و... سوسک ها یکی از قدیمی ترین و بزرگترین گونه حشرات هستند، به طوری که سنگواره ای از آن ها با قدمت 300میلیون سال یافت شده است. سوسک ها نقش به سزایی در انتقال مکانیکی بیماری ها دارند، همچنین وسایل و ظروف آشپزخانه را با مدفوع و ترشحات بذاقی ادامه مطلب