هفت ویژگی برتر شرکت سمپاشی کیمیای سبز شرق عبارتند از:

1- از بین بردن آفات توسط متخصصان سمپاشی کیمیای سبز شرق، با هدف حداکثر تاثیر و حداقل قیمت صورت می گیرد، که مانع آسیب رسانی به انسان ،گیاهان و شرایط محیطی می شود.

2- سمپاشی آفات با نظارت متخصصان سمپاشی ما توسط کادر مجرب به منظوربالا بردن سطح کیفیت با استفاده از متد های پیشرفته صورت می گیرد.

3- استفاده از سموم بی خطر طبق استاندارد های وزارت بهداشت یکی از مهم ترین اهداف سمپاشی ما می باشد.

4- سمپاشی کیمیای سبز شرق به منظور حفاظت از نیروی انسانی و پیشگیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی با کلیه قوانین ضوابط مربوطه در زمینه ایمنی، بهداشت محیط و زیست محیطی انطباق دارد و متدهایی را اجرا خواهد کرد که این انطباق را تضمین نماید.

5- ازدیگر ویژگی های سمپاشی ما ارتقاء اطلاعات و دانش کارکنان در زمینه ی شناخت آفات و شیوه ی مقابله با آن ها می باشد.

6- آموزش راه کارهای مناسب برای پیشگیری از هجوم جانوران موذی با هدف رفع نگرانی وآسایش خاطر مشتریان از دیگر ویژگی های سمپاشی مدرن شرکت ما است.

7- کنترل جهت اطمینان از نتایج بدست آمده با استفاده از روش های پاک سازی محیط، بهبود شرایط و سایر اقدامات زیر نظر شرکت سمپاشی کیمیای سبز شرق صورت می گیرد.