Project Description

این حشرات در سقف های کاذب، تیرها و اثاثیه چوبیريال قدیمی و غیره… یافت می شوند که نشانه آن وجود سوراخ ها و حفره های به وجود آمده در چوب می باشد