Project Description

ساس حشره ای کوچک، سریع و دارای پراکندگی جهانی است که با گزیدن انسان و سایر پستانداران از خون اشباع می شود، محل گزیدگی کبود و متورم، ملتهب و باعث ایجاد خارش شدید می شود. ساس ها تا ماه ها می توانند در شکاف ها یا درز دیوار مخفی و زنده بمانند.