Project Description

مارمولک در خانه ها و ساختمان هایی که با پوشش گیاهی احاطه شده اند یا نزدیک به مناطقی هستند که تراکم کمی از گیاهان وجود دارد آنجا زندگی می کنند. آنها با بودن در خانه و حضورشان هم آفت و مشکل هستند، آنها در خانه ها زندگی نمی کنند اما در پوشش گیاهی اطراف خانه برای یافتن حشرات و غذا در حال جستجو هستند، آنها از آن دسته از حشراتی هستند که به نور در فضای باز جذب می شوند و بسیاری از حشرات دیگر را جذب می کنند.