Project Description

بیشتر مورچه ها مفیدند اما بخشی جزو آفات می باشند، آن ها در خانه ها، بیمارستان ها، هتل ها و سایر مکان ها از موادغذایی دارای چربی و پروتین تغذیه کرده و عامل انتقال آلودگی و بیماری می باشند.