Project Description

مگس قابلیت بسیاری از بیماری ها را دارد، چون نمیتوانند غذایی را بصورت جامد استفاده کنند از شیره معده خود روی غذا ریخته تا باعث نرم شدن و هضم راحت آن شوند که این پروسه باعث آلودگی موادغذایی و انتقال تخم کرم های روده و بیماری های دیگر نظیر خواب، کوری و غیره می شوند