Project Description

پشه ها انتشار جهانی دارند و در سرتاسر مناطق معتدل و گرمسیر دنیا یافت می شوند، تنها منطقه ای که عاری از پشه می باشد قطب جنوب است، پشه ها ناقل بیماری های مالاریا، تب زرد و… می باشند.