سمپاشی ساس

نوعی از انگل های خارجی روی بدن حیوانات ساس نام دارد.