Project Description

ساس حشره ای کوچک، سریع و دارای پراکندگی جهانی است که با گزیدن انسان و سایر پستانداران از خون اشباع می شود، ساس ها عاشق رختخواب انسان ها هستند.