Project Description

اکثر مورچه ها مفیدند اما بخشی جزو آفات و مضر هستند، آنها با حضور خود از موادغذایی دارای چربی تغذیه کرده و میتوانند عامل انتقال آلودگی و بیماری باشند.