Project Description

پشه ها انتشار جهانی دارند و در سرتاسر مناطق معتدل و گرمسیر دنیا یافت می شوند، تنها منطقه ای که عاری از پشه می باشد قطب جنوب است.