توضیحات

این حشرات در سقف های کاذب، تیرها و اثاثیه چوبی قدیمی یافت می شوند که نشانه آن وجود سوراخ ها و حفره های به وجود آمده در چوب می باشد.