توضیحات

اکثر مورچه ها مفیدند اما بخشی جزو آفات هستند، آنها با حضور خود از موادغذایی دارای چربی و پروتین تغذیه کرده و عامل انتقال آلودگی و بیماری می باشند.