سمپاشی بید

ساختار حشره بید: بیدها از راسته لپیدوپترا و از خانواده پروانه سانان می باشند، حشره بید پروانه کوچکی است معمولا به رنگ زرد مایل به خاکستری که طول بدن آن معمولاً 10 میلی‌متر می باشد. پروانه‌های ماده در طول 2تا 3 هفته از عمر خود در حدود صد تخم در محل تاخوردگی‌های فرش یا ادامه مطلب