کنترل آفات باغبانی

ملخ ها یکی از بزرگترین آفات باغبانی به شمار می آید و ملخ ها گونه های بسیار متنوعی دارند. زمانی که ملخ ها به صورت یکپارچه به منطقه ای حمله می کنند تنها روش کنترل آن ها معمولاً از طریق استفاده از سموم و یا طعمه ها صورت می گیرد. ملخ ها یکی از ادامه مطلب