سمپاشی فروشگاه ها

سمپاشی فروشگاه موادغدایی از آنجایی که در فروشگاه های مواد غذایی انواع و اقسام موادغذایی مختلف وجود دارد امکان پیدا شدن هر نوع حشره و آفتی هست. به همین دلیل فروشگاه ها به مراقبت و بهداشت ویژه ای نیاز دارند. چرا که اگر این حشرات و آفات اجناس فروشگاه را آلوده کنند هم به ادامه مطلب