سمپاشی هتل و مسافرخانه ها

همه میدانیم صنعت هتل داری صنعت پرهزینه و از دسته صنعت هایی می باشد که حساسیت بالایی برخوردار است چون رابطه مستقیم با آرامش افراد دارد. هزینه بهداشتی و سالم نگه داشتن محیط هتل در مقایسه با سایر هزینه های هتلداری رقم ناچیزی است، و این هزینه ناچیز تاثیر بسیار زیادی در جلب رضایت ادامه مطلب