سمپاشی رستوران و کترینگ

همیشه یکی از نگرانی های رستوران داران و صاحبان تهیه غذا در زمینه مشاهده آفاتی مانند موش، انواع سوسک، مورچه و سایر آفات در محل فعالیت آن ها بوده است. شرکت کیمیای سبز شرق با بهره مندی از سموم پیشرفته، تکنولوژی و دستگاه های سمپاشی روز دنیا و با دانش متخصصان دفع آفات، این ادامه مطلب