سمپاشی سوسک

یکی از دغدغه های بزرگ در امر نظافت منزل و محل کار به ویژه رستوران ها مقابله با سوسک ها و جلوگیری از شیوع این گونه از بندپایان است. انواع سوسک های ریز، سوسک آلمانی، سوسک امریکایی و سوسک فاضلابی در اکثر ساختمان ها دیده می شوند، حتی بناهای نوساز هم از شر این ادامه مطلب